energetski planovi

Lokalno energetsko planiranje

Izrada lokalnih energetskih planova / akcijskih planova energetski održivog razvitka općina i gradova

Jedinice lokalne samouprave možete buduće upravljanje energijom planirati na najbolji način ako se izradi dugoročni akcijski plan energetski održivog razvitka. Na osnovi postojećeg stanja i kapaciteta svake lokalne jedinice te budućih planova razvitka se izradi detaljan plan kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih aktivnosti i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti u svim sektorima, uvođenje obnovljivih izvora energije i drugih aktivnosti koje na kraju krajeva i smanjuju troškove opskrbe energije i povećaju njezinu sigurnost svim potrošačima energije na području općine ili grada. Za sve predlagane aktivnosti i projekte također se predlaže model i izvori financiranja koji najbolje odgovaraju financijskim mogućnostima pojedinačne općine ili grada.

Background image created by Creativeart – Freepik.com