mojca soža

Moje ime je Mojca Soža a Vitar u krmu je moj mali obrt specijaliziran za izradu studijske i investicijske dokumentacije za sve vrste projekata, za rješavanje ekonomskih pitanja i za izradu investicijske dokumentacije u energetici, za pripremu EU projekata (razvoj projektne ideje, izradu projektne prijave, vođenje i upravljanje projektom), izradu razvojnih strategija i za druga poslovna savjetovanja.
Rođena sam 23. veljače 1979. godine u Kranju u Sloveniji, gdje sam završila osnovnu školu i srednju ekonomsku školu. Studij ekonomije sam upisala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani i diplomirala 2004. godine iz opće ekonomije, narodno-gospodarski smjer. Nakon toga sam upisala magisterij i 2007. godine magistrirala na specijalnom konzorcijskom studiju za energetske tvrtke, također na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani a tema magistarskog rada bila je lokalno energetsko planiranje.
Moja poslovna karijera počinje u 2003. godini kad sam se zaposlila u tvrtki za pružanje energetskog savjetovanja a u tom poslu, sa proširenjem i na druga područja, ostajem tijekom cijele dosadašnje poslovne karijere. Svoj karijerni put u Sloveniji sam završila u tadašnjoj tvrtki Eltec Petrol d.o.o. 2014. godine zbog preseljenja u Hrvatsku a u istoj godini otvoren je moj vlastiti obrt Vitar u krmu. Tokom cijele moje poslovne karijere, znači od sada već davne 2003. godine dalje, bavim se i projektima koji se financiraju iz EU fondova a svi „moji“ projekti još dan danas uspješno funkcioniraju. Također, od 2010. godine dalje radim za Europsku komisiju kao stručni evaluator prijavljenih projektnih prijedloga (expert evaluator), prvo sam radila u programu Intelligent Energy Europe a od 2015. godine dalje u programu Horizon 2020.
U 2011. godini stekla sam još naziv „Europski energetski menadžer“ u programu EUREM a u zadnjim godinama svoje znanje najviše nadopunjavam u području EU projekata. Tako sam stekla naziv „Voditeljica izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“, dodatno sam se stručno osposobljavala u izradi studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi (CBA) te kod Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta položila ispit iz javne nabave i s time stekla naziv certificiranog stručnjaka javne nabave.
Bogatim iskustvom i pomoću stalnoga dodatnoga stručnoga osposobljavanja mogu Vašim projektima doprinijeti jaki „vitar u krmu“ i njihovom kvalitetnom izradom pripremiti ih na provedbu na najbolji mogući način.